Polski

7xjung – twój plac na Training Solydarnośći i Szacunku
Artystyczna wystawa „7xjung – twój plac na Training Solydarnośći i Szacunku“ jest placem uczeń organyzacji Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland, umieszczony w sercu Berlina. 7xjung oferuje niecodźienne Możliwośći do aktywnej rozprawy z minionem czasem faszismu takze z dziśiejszymy tematami jak Tożsamość, Wykluczenie i Odwaga prżećiwstawienia się. Do żyćia 7xjung jest prżebudzony prżez intensywne, całośćiowo założone Workshopy, którę dają mięsca dla Świadomość i Motywację dla odważne postępowanie. W taky sposób powstawają nowe perspektywy na historię, współczesność, i na możliwośći kształcenia wspołeczeństwa – także w własnej szkoły i klasy. Everybody can be a Change Agent!

Gesicht Zeigen!
Towarżystwo Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland ( Pokarż twoją Twarż! Dla świato-otwarte Niemcy) dodawa odwagi stawać  się aktywny prżećiwko Rasizmu, Antisemytizmu, prawicowego Populizmu i prawicowego Extremizmu. Stowarzyszenie aguje na poźiomu narodowym. Interveniuje w aktualną polytyczną Rozprawę i publicznie zajmuje Stanowisko. Golem jest zawsze Wzmocnienie współecznośćowego Zaangażołania i Sensyblizacja dla każdy sposób Diskrymynacji. Gesicht Zeigen! ma do dispozycji różnorodne Doświadczenia w Praktyce pedagogicznej w Tematach znacznych do Demokracji  – nie ominając młodych, do których cięszko się dostać z klassyczno-kognitywnymy Formami uczenia.

Workshopy dla Uczniów i Młodzieży
Dla Klasy szkolne zaczynając od 5. Klasy, Grupy młodzieżowe i Studentów oferujemy Workshopy interaktywnę. Oni trwają normalnie 4 Godźiny (n.P. od 9 do 13). Prżez naszą śilną Orientację do naszych grup odniesienia każdy Workshop jest tematicznie komponołany zupełnie od nowa – nie odbębniamy po prostu ten sam program każdym razem. My kierowamy się z pańskimi Żyćieniamy i z indywydualną Sytuacyą Grupy, wykorżystywami Metodi odpowiednie do Wieku, i pracujemy z Dziećmy i Młodzieżą orientowany o Proces.

Dokształcenia dla Dorosłych
W naszych dokształceniach dla dorosłych jesteśmy ruszeńi prżez wielkie pytanie, jak może wyglądać dobre Współdziałanie w demokratyczno-pluralnej Współecznośći. My pracujemy partycypatywnie i interaktywnie i rozwijamy nasze Tematy procesowo w Wymianie z Państwem – naturalnie na bazy naszej codziennej Praktyki pedagogicznej. W Centrum naszego sposobu działania stoji samorefleksiwne podejśćie świadome stereotipów. Nasze oferty kierują się do Nauczycielów i do wszystkich, którży pracują pedagogicznie z dźiećmy i młodzieżą.

Bliższe Informacje o naszych ofertach znajdują się na naszych Stronach niemiecko-języcznych – albo, jeżeli Państwo zadzwonny do nas,  my chętnie poinformujemy was osobiśćię.

Cele
My jesteśmy jak najbardziej demokratycznie ustawieni. To oznacza, że dla nas Demokracja to nie tylko System polytyczny, ale Koncept prżennikając wszystkie Aspekty żyćia.
Prżekazywanie tego Konceptu jest głównym Celem naszej Nauki polytycznej. W taky sposób identyfikujemy tryby i współecznośćowe Nurti, którę zagrażają temu Konceptu, i uświadamiamy o nich (na Prżykład Rasizm, Antisemitizm, prawicowy Populizm, Islamizm, prawicowy Extremizm).
W naszej pracy polytycznej sensibilyzujemy dla te antidemokratyczne Fenomeny, którę w naszym rozumieniu są także ludowrodzy. My umożlywiami ich typowanie jako nieludzkie i jako Zagrożenie dla Demokracji. My wyjaśniamy, co takie Tendencje mogą oznaczać dla Współeczność i co za Konsequencje nośią Nieświadomość i Wycofanie śię.
My aktywujemy i motywujemy do polytycznego i współecznośćowego udziału i odważonego działaniu w duchu naszego Motta: Pokaż i ty twoją Twarż, ona jest potrżebna! My adwokatujemy szacunkowego Gospodarowaniu z innymi i dla Gotowość akceptowania Wielość.

politischebildungpolski

Demokracja jest politycznym Systemem.

My sądźimy:
Ona jest o wiele więcej.

Ona jest Konceptem,
który prżennika wszystkie aspekty żyćia.

To jest Podstawa naszego Ustawienia pedagogicznego.